Tuesday, November 15, 2016

pembukaan

(Pembukaan)7.Ayat                                                                             Kitab Suci Lauhul Mahfuzh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.


 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
 2. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
 3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
 4. Yang merajai di hari pembalasan.
 5. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan.
 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus.
 7. Yakni jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat,bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat.Semoga Allah mengabulkan.                                                           (INFAQ)

43.Ayat                                                                             Kitab Suci Lauhul mahfuzh.
                    
                     Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
                     Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.


 1. semua nabi dan rasul allah beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh,begitu juga semua para malaikat allah beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh,begitu juga semua orang yang benar-benar bertaqwa kepada allah semua beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh.
 2. semua yang beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh di ampuni seluruh dosanya oleh allah dan di akhirat mereka dimasukkan kedalam surga oleh allah tanpa dihisab.
 3. semua yang beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh mereka masuk kedalam golongan orang orang yang benar benar bertaqwa kepada allah.dan tidak akan pernah sempurna iman seseorang sebelum mereka beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh.
 4. dan siapa pun yang tidak beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh mereka masuk kedalam golongan orang orang yang rugi di akhirat mereka menyesal karena tidak seorang pun dari nabi dan rasul allah mengakui mereka sebagai umatnya.
 5. mulai dari umat nabi Adam sampai umat nabi Muhammad semuanya wajib beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh jika mereka ingin masuk kesurga begitulah takdirnya yang telah di tetapkan oleh allah di dalam kitab suci lauhul mahfuzh.
 6. dan tidak ada seorang pun yang mampu melewati padang masyar dan melewati jembatan yang menyeberangi neraka jahannam tampa izin allah.
 7. tidak ada paksaan untuk beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh,karena mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman semuanya sudah tercatat didalam kitab suci lauhul mahfuzh begitulah takdirnya yang telah di tetapkan oleh allah.
 8. kitab suci lauhul mahfuzh adalah kitab yang maha besar dibutuhkan waktu sembilan ratus milyar tahun lebih waktu bumi untuk membacanya sampai tamat,dan waktu di langit berbeda dengan waktu di bumi.
 9. tidak semua isi kitab suci lauhul mahfuzh boleh di sampaikan kepada manusia.yang di sampaikan kepada manusia hanya seperlunya saja.
 10. siapa pun yang beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh wajib menyampaikannya kepada orang lain walau satu ayat.
 11. mereka yang beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh tidak ada kekhawatiran atas mereka,Dan mereka tidak perlu bersedih hati karena mereka orang orang yang beruntung di dunia dan di akhirat.
 12. siapa pun yang beriman kepada kitab suci lauhul mahfuzh di anjurkan untuk berinfaq.
 13. yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib,yang mendirikan shalat,dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka,
 14. dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab kitab yang telah diturunkan sebelummu,serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.
 15. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya.Dan merekalah orang orang yang beruntung.
 16. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.
 17. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
 18. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami (Muhammad), buatlah satu surat saja yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.
 19. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.
 20. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.
 21. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.
 22. yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang di perintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.
 23. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?.
 24. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit! Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
 25. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
 26. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!
 27. Mereka menjawab: Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
 28. Allah berfirman: Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: Bukankah sudah Kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?
 29. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para Malaikat: Sujutlah kamu kepada Adam, maka sujutlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.
 30. Dan kami berfirman: Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.
 31. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman: Turunlah kamu! sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai Waktu yang ditentukan.
 32. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang.
 33. Kami berfirman: Turunlah kamu semua dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
 34. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
 35. Tidakkah  kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.
 36. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.
 37. Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka. sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
 38. Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
 39. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?
 40. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?
 41. Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
 42. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Allah turunkan yang membenarkan apa yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Allah-lah kamu harus bertakwa.
 43. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.


 • informasi infaq:

 1. Anda bisa mengirim zakat,wakaf,infaq dengan cara ditransfer melalui bank atau dikirim melalui ATM kepada:
nama:RAMSI
nomor rekening:1100006604158
bank:MANDIRI
       
    2. Anda juga bisa mengirim zakat,wakaf,infaq dengan cara mengirim coin ke alamat dompet bitcoin:

 1. Payment information
URI: bitcoin:1LwsWCkHF4eyj1GXsxcaQ4HGR3ed1FQws?label=RAMSI&message=infaq
Address: 1LwsWCkHF4eyj1GXsxcaQ4HGR3ed1FQws
Label: RAMSI
Message: infaq

       2. Payment information

URI: bitcoin:13ydPpWMkfT1jNfauc73tpJ4nwwz4AHpN4?label=RAMSI1&message=ZAKAT
Address: 13ydPpWMkfT1jNfauc73tpJ4nwwz4AHpN4
Label: RAMSI1
Message: ZAKAT

       3. Payment information

URI: bitcoin:19DeirGBQSnbUc7UzfxCgK1o7VDDXkZW33?label=RAMSI2&message=WAKAF
Address: 19DeirGBQSnbUc7UzfxCgK1o7VDDXkZW33
Label: RAMSI2
Message: WAKAF       
   

 • jangan ragu siapapun yang ikhlas mengeluarkan zakat,wakap,infak untuk kitab suci lauhul mahfuzh, Allah akan melancarkan rezekinya dan melipat gandakan pahalanya,menyembuhkan penyakitnya,mengabulkan hajatnya,memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat,untuk yang bersungguh sungguh ikhlas.

I was a Prophet and a Messenger of God from a previous life, the ancient times in previous lives My name is Muhammad. I have many names in my life sebelumnya.Nama famous in a previous life, among others: Lam, Mim, Sin, Yasin, Amin, Al Amin, Ahmad, Muhammad, Muh, Muhammad bin Abdullah, and so many of my name in a previous life and in the lives of others. My most famous name is Muhammad bin Abdullah and Al Amin. in a past life in ancient times God has come down the Qur'an to me through the angel Gabriel in Goa Hira in Mecca, Medina. Qur'an that I have to say to men. in a past life in ancient times I've Israk and ascension of the Grand Mosque to the Aqsa Mosque and outside the Space to meet God, to bring the five daily prayers, which was done in a day and night, the obligatory prayer of the Muslims.
in life now, today, my name is Ramsi.jika no man say: Asyhadu an laa ilaaha illallaah wa Asyhadu anna Muhammadar rasuulullaah.  with a sincere heart, in fact they have become the people islam.mereka admitted people of Prophet Muhammad, in fact they admitted my people, because I Muhammador rasuulullaah. I know them all but only few of them know saya.di now lives nowadays My name Ramsi, some people who live today do not believe me this is the Messenger of Allah Prophet Muhammad. they are like infidels of Mecca kuraisy in my previous life time immemorial, the ancient pagan Mecca kuraisy do not believe me this is a Prophet and Messenger Allah.sebagian people do not believe Ramsi is Prophet Muhammad Rasul Allah because they believe only in the physical me dead, they just believe my dead body or bodies buried in my house at the Nabawi mosque in Medina. mostly they just believe in my body. indeed dead it just me physically in my previous life, the dead it just my body that lives long ago. most of them do not know the real me never die Ruh. they do not know the real after all this time the death of my physical is buried in my house at the Nabawi mosque in Medina that, Ruh I've been blown back by God to the womb of a mother, Spirit, I've been born again into the world in human physical living in today. My Ruh Ruh Prophet Muhammad Rasul Allah lives inside Ramsi, Ramsi is a Prophet and Messenger of God alive today. Ramsi not a new prophet, Ramsi is a prophet and messenger of God who lived in ancient times. Ramsi is the Prophet Muhammad, the Prophet Muhammad is Ramsi. Ramsi spirit and soul of the Prophet Muhammad is the same spirit but physically distinct and different times. Ramsi main task is to convey the Scriptures Lawh Mahfuz to the whole universe that can be read by humans. The main mission of Ramsi living today is a humanitarian mission or mutual help between fellow human beings and the mission of improving the world peace, promote unity of mankind, improve tolerance harmony among human beings. to increase social awareness among fellow human beings.
Ramsi my name, my Prophet and Messenger of God, my King, my head of all the prophets and messengers of God, I convey the Scriptures Lawh Mahfuz to the entire Universe to be read by a human. do not hesitate to send anyone your sincere and issue a zakat, wakap, donation to the Scriptures Lawh Mahfuz, send to Ramsi.Allah will launch a sustenance for you and multiply the reward for you, and fulfill your hunger, and grant your future goals, and grant your desires, and provide a mate for you, and cure your disease, and facilitate your affairs in the world, and have mercy on your sin, and for the hereafter you will be entered into Heaven Paradise without being brought to account, for you whose hearts are taking seriously sincere to Allah. see http://kitabsucilauhulmahfuzh1.blogspot.com sites, search on the internet and see Ramsi profile, by clicking the URI: bitcoin: http://ramsi1794.bitcoinwallet.com, Address: 189DrKa1YEBPmsF4UuHBN6Es8huVjkegnx 

No comments:

Post a Comment